公司新闻

OT1.5-8,OT1.5-10,OT1.5-12,OT1.5-16

OT1.5-8,OT1.5-10,OT1.5-12,OT1.5-16,O形端子,O形鼻子,O形冷压端头,圆形裸端头,国产OT,UT,圆形线耳,冷压端头,
圆形冷压接线头,电缆接线头,圆形端子,电缆接线头,U型端子,铜鼻子


规格型号:OT0.5-2,OT0.5-3,OT0.5-4,OT0.5-5,OT1-2,OT1-3,OT1-4,OT1-5,OT1-6,
OT1-8,OT1-10,OT1.5-2,OT1.5-3,OT1.5-4,OT1.5-5,OT1.5-6,OT1.5-8,OT1.5-10,OT1.5-12,
OT1.5-14,OT1.5-16,OT2.5-3,OT2.5-4,OT2.5-5,OT2.5-6,OT2.5-8,OT2.5-10,OT2.5-12,
OT2.5-14,OT2.5-16,OT4-4,OT4-5,OT4-6,OT4-8,OT4-10,OT4-12,OT4-14,
OT4-16,OT6-4,OT6-5,OT6-6,OT6-8,OT6-10,OT6-12,OT6-14,OT6-16,OT10-4,OT10-5,OT10-6,
OT10-8,OT10-10,OT10-12,OT10-14,OT10-16,OT16-6,OT16-8,OT16-10,OT16-12,OT16-14,
OT16-16,OT16-18,OT16-20,OT16-22,OT16-27,OT16-30,OT25-6,OT25-8
,OT25-10,OT25-12,OT25-14,OT25-16,OT35-6,OT35-8,OT35-10,OT35-12,OT35-14,OT35-16,
OT50-8,OT50-10,OT50-12,OT50-14,OT50-16,OT70-8,OT70-10,OT70-12,OT70-14,OT70-16,
OT95-8,OT95-10,OT95-12,OT95-14,OT95-16,OT120-8,OT120-12,OT120-14,OT120-16,
OT150-8,OT150-10,OT150-12,OT150-14,OT150-16,OT185-8,OT185-10,OT185-12,OT185-14,
OT185-16,OT240-8,OT240-10,OT240-12,OT240-14,OT240-16